Przeskocz do treści

Liturgiczna Służba Ołtarza

Kto to jest lektor?
Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy świętej i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Strojem liturgicznym lektora jest biała alba, przepasana na biodrach cingulum (sznurem). Alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej, zdobytej przez krew Baranka (Ap 7,14), której nagrodą będzie uwielbienie w niebie.

Do zadań lektora należy:

- wierna służba Słowu Bożemu;
- angażowanie się w sprawy Kościoła;
- współpraca w dziele apostolstwa;
- wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewangelii);
- wykonywanie psalmu;
- zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

- przygotowanie ceremonii liturgicznej;
- wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;
- przygotowanie i odczytanie komentarzy;
W naszej parafii ministranci i lektorzy pełnią służbę w każdą niedzielę, święta oraz w dni powszednie.