Dokumenty wymagane do chrztu:

1. Dowód osobisty rodzica.
2. Akt urodzenia dziecka z USC.
3. Świadectwo zawarcia przez rodziców dziecka Sakramentalnego Związku Małżeńskiego.
4. Dane o rodzicach chrzestnych /imiona, nazwisko, wiek, adres zamieszkania. Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej swojej parafii.
5. Potwierdzenie odbytej spowiedzi przez rodziców i chrzestnych.
6. Zaświadczenie o zgodzie z rodzinnej parafii dziecka na udzielenie chrztu.

Dokumenty wymagane do bierzmowania:

 1. Aktualna metryka chrztu, (jeśli chrzest był w innej parafii, niż ta w której przystępuje się do bierzmowania).
 2. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji.
 3. Uczestnictwo w katechezach przygotowawczych i praktykach religijnych,
 4. Wypełniony indeks z wymaganymi wpisami.
 5. Egzamin z zakresu wiedzy religijnej.
 6. Zaświadczenie o zgodzie z rodzinnej parafii kandydata na udzielenie Sakramentu Bierzmowania.

Dokumenty wymagane do I komunii świętej:

 1. Metryka chrztu (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii, nie w tej w której przystępuje do I komunii świętej).
 2. Udział w katechizacji.
 3. Wypełniona deklaracja rodziców.
 4. Wypełniony indeks z podpisami praktyk religijnych.
 5. Zaliczony pozytywnie egzamin z wiedzy religijnej.
 6. Zaświadczenie o zgodzie z rodzinnej parafii dziecka na przystąpienie do I Komunii Świętej.

Narzeczeni przynoszą ze sobą:

 1. Metryka chrztu świętego z adnotacją: „do ślubu kościelnego”, (pobrana w parafii chrztu; dokument jest ważny sześć miesięcy).
 2. Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu).
 3. Świadectwo z katechezy z ostatniej klasy.
 4. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego.
 5. Dowody osobiste.
 6. Zaświadczenie (3 egzemplarze) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. (dotyczy ślubu konkordatowego; dokument jest ważny trzy miesiące) lub akt ślubu cywilnego.
 7. Wymagana zgoda na ślub, gdy narzeczeni są spoza parafii lub licencji wystawionej przez parafię narzeczonego lub narzeczonej, gdy obydwoje są spoza parafii.

  Pogrzeb Katolicki- wymagane dokumenty:

 1. Odpis aktu zgonu.
 2. Informacja o przyjętych sakramentach.
 3. Zgoda na pogrzeb, jeśli zmarły jest spoza parafii.
 4. Sprawy związane z pochówkiem należy załatwiać z administracją cmentarza.